×

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها-پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی (قابل جستجو)

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

۲۰,۰۰۰ تومان
0