×

کتاب ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی (قابل جستجو)

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری پرویز نصیری + حل تمرینات

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت،پورعزت

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید کتاب مدیریت استراتژیک (فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی)

۲۱,۰۰۰ تومان
0