فهرست محصولات فروشگاه دودمان

فهرست محصولات فروشگاه دودمان (مرجع کتاب و جزوه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور) را مشاهده می نمایید:

 

نام محصول: پاورپوینت کامل کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

نویسنده کتاب: سیدرضا سیدجوادین

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۱۹

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت کامل کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها-پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۷۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل های ۱-۳-۴-۶-۹-۱۲-۱۴ و فصل ۱۸ کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

نویسنده کتاب: دکتر سید مهدی الوانی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

نویسنده کتاب: دکتر عالم تبریز

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: PDF کتاب ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

نویسنده کتاب: دکتر اصغر عالم تبریز

نوع فایل: PDF         تعداد صفحه: ۲۶۲

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۵ کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

نویسنده کتاب: هاشم نیکو مرام – عبدالوند

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۹

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۱۵ کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

نویسنده کتاب: هاشم نیکو مرام – عبدالوند

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۸۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل های ۱و ۳و ۷ کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

نویسنده کتاب: معمارزاده طهران – مهدی ممبینی – مهدی فقیهی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۰۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: PDF کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

نویسنده کتاب: معمارزاده طهران – مهدی ممبینی – مهدی فقیهی

نوع فایل: PDF         تعداد صفحه: ۱۸۹

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت کامل کتاب اداره امور عمومی در اسلام – خدابخش

نویسنده کتاب: محمد خدابخش، احمد صادقی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۲۸

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: کتاب الکترونیک (فایل PDF) درس اداره امور عمومی در اسلام-خدابخش، احمد صادقی دانشگاه پیام نور

نویسنده کتاب: محمد خدابخش، احمد صادقی

نوع فایل: PDF         تعداد صفحه: ۱۶۸

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: فایل (word) اداره امور عمومی در اسلام – خدابخش

نویسنده کتاب: محمد خدابخش، احمد صادقی

نوع فایلword          تعداد صفحه: ۴۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: کتاب تحلیل آماری پرویز نصیری و حل تمرینات ۵ فصل از کتاب

نویسنده کتاب: پرویز نصیری

نوع فایل: PDF         تعداد صفحه: ۵۵۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: کتاب مدیریت استراتژیک (فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی)

نویسنده کتاب: پارسائیان و اعرابی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: فایل PDF و Word کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی (نسخه قابل جستجو)

نویسنده کتاب: دکتر سید مهدی الوانی

نوع فایل: Word و PDF         تعداد صفحه: ۵۵۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: مجموعه سوالات کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

نویسنده کتاب: دکتر عالم تبریز

نوع فایل: Word و PDF         تعداد صفحه: ۴۴۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۱۰ دهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۳۷

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۹ نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۸۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۸ هشتم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۷۹

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۷ هفتم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۹۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۶ ششم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۶۷

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۵ پنجم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۱۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۴ چهارم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۳۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۳ سوم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۶۹

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۲ دوم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۸۷

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۱ اول مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

نویسنده کتاب: دکتر محمد مهدی پرهیزگار – دکتر سید محمد باقری 

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۶۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۹ نهم کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۳

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۸ هشت کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۳

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

نام محصول: پاورپوینت فصل ۷ هفت کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۳

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۵ پنج کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۵۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۳ سوم کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۴

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۲ دوم کتاب اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژویان

نویسنده کتاب: دکتر جمشید پژویان

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل هفتم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۶

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ششم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل پنحم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۸

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل چهارم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۶

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل سوم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۶

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل دوم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل اول مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۴

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت کامل کتاب مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

نویسنده کتاب: استوارت و براون     ترجمه: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۰۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: فایل Word کتاب بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی (قابل جستجو)

نویسنده کتاب: علی سیف الهی

نوع فایل: Word         تعداد صفحه: ۸۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ششم بودجه بندی نوین دولتی: (بر اساس طبقه بندی نظام (GFS) و رویکردی به بودجه عملیاتی – سیف الهی )

نویسنده کتاب: علی سیف الهی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۳

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۳ سوم بودجه بندی نوین دولتی: (بر اساس طبقه بندی نظام (GFS) و رویکردی به بودجه عملیاتی – سیف الهی )

نویسنده کتاب: علی سیف الهی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۲ دوم بودجه بندی نوین دولتی: (بر اساس طبقه بندی نظام (GFS) و رویکردی به بودجه عملیاتی – سیف الهی )

نویسنده کتاب: علی سیف الهی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۱ اول بودجه بندی نوین دولتی: (بر اساس طبقه بندی نظام (GFS) و رویکردی به بودجه عملیاتی – سیف الهی )

نویسنده کتاب: علی سیف الهی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت کامل کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت،پورعزت

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۳۰۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: PDF کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

نوع فایل: PDF         تعداد صفحه: ۱۴۲

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت، سیدرضایی

نوع فایل: Word         تعداد صفحه: ۳۴۴

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۵ کتاب ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت – پورعزت

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۵

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۴ کتاب ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت – پورعزت

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۱۰

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

نام محصول: پاورپوینت فصل ۲ کتاب ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت – پورعزت

نویسنده کتاب: علی اصغر پورعزت

نوع فایل: پاورپوینت         تعداد صفحه: ۲۱

برای دانلود فوق محصول کلیک کنید

 

فهرست محصولات فروشگاه دودمان

از اعتماد شما به دودمان سپاسگزاریم

28 بازدید