×

پاورپوینت کتاب اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری پرویز نصیری + حل تمرینات

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت،پورعزت

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید کتاب مدیریت استراتژیک (فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی)

۲۱,۰۰۰ تومان

فایل (word) اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

اداره امور عمومی در اسلام-خدابخش

۲۰,۰۰۰ تومان

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،پرهیزگار

۲۱,۰۰۰ تومان
0