اسلاید کتاب مدیریت استراتژیک (فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی)

۲۱,۰۰۰ تومان