×

پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها-پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی (قابل جستجو)

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل نهم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل هشتم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل هفتم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل ششم بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل پنجم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل سوم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل دوم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل دوم بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی

۱۵,۰۰۰ تومان
0