×

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دولت الکترونیک معمارزاده طهران

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی(نسخه قابل جستجو)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان
0