×

اسلاید فصل هفتم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل هفتم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل ششم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل ششم بودجه بندی نوین دولتی – سیف الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل ۵ ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت – پورعزت

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل پنجم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل پنجم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل ۴ ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت – پورعزت

۱۵,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل چهارم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل سوم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۲۱,۰۰۰ تومان
0